COVID-19 info

Õppetöö Tallinna Reaalkoolis on korraldatud vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele, mis on leitavad aadressil https://www.hm.ee/et/koroona. Sellel leheküljel on täpsemalt lahti kirjutatud õppetöö korraldus COVID-19 leviku tingimustes vastavalt meie kooli spetsiifikale.  Keskseks printsiibiks on algaval õppeaastal kontaktõppe säilitamine!

Koolielus rakendatavad usaldusmeetmed

 1. Maskide kandmine on koolis soovituslik. Vastavalt riigis või regioonis valitsevale olukorrale võidakse see vajadusel jooksvalt kohustuslikuks kehtestada.
 2. Käte desinfintseerimine – igal korrusel on desojaamad.
 3. Kooli peasissepääsu juures ja keldrikorrusel on termokaamerad.
 4. Koolis on sundventilatsioon ja lisaks õhutatakse vahetundide ajal klassiruume.
 5. Õpilaste hajutamiseks jätkame möödunud aastast tuttavaks saanud süsteemiga: klassidele kehtivad erinevad tundide algusajad ning lendude kaupa on kindlaks määratud söömisajad.
 6. Õppetööd korraldatakse nn mullides ehk rühma- või klassipõhiselt. Õppetöös toimuvad lennupõhiselt MÕK-tunnid ning erinevad valikkursused ja huvitegevus. Valikkursuste ja huvitegevuse puhul on soovitatav võimalusel hoida erinevate klasside või õpilasgruppide vahel distantsi. Ruumipuuduse tõttu ei ole Reaalkoolis võimalik rakendada koduklasside süsteemi.
 7. Võimalikult palju õppetööd ja üritusi viiakse läbi õues. Õppekäikudel järgitakse külastatavas paigas kehtivaid reegleid.
 8. Vastavalt ministeeriumi juhisele teevad mittevaktsineeritud kooli töötajad ühel korral nädalas antigeeni kiirtesti.

Kooliürituste läbiviimine

 1. Planeeritud kooliüritused viiakse läbi vastavalt kehtivatele piirangutele. Kooliürituste korraldamisel lähtutakse järgmistest üldprintsiipidest: tegevusi korraldatakse kindlates gruppides (valdavalt klassipõhiselt, v.a põhjendatud erijuhtudel), võimalikult palju tegevusi korraldatakse õues, siseruumides välditakse erinevate lendude suuremaid kogunemisi ning ruumi täituvus hoitakse kuni 50%. Osalejatel soovitatakse siseruumides kanda maski.
 2. Õpilastele mõeldud (st külalisteta) ürituste läbiviimisel ei kohelda erinevalt vaktsineeritud ja vaktsineerimata õpilasi, sest kooli töötajatel ei ole ette nähtud vastavaid andmeid koguda.

Külalised koolis (vanemad ja praktikandid)

 1. Koolihoonetesse ei lubata üldjuhul kolmandaid isikuid, sh lapsevanemaid.
 2. Külalistele kehtivad piirangud – tuleb esitada paberkandjal või elektroonselt PDF-failina tõend vaktsineerimiskuuri läbimisest, COVID-19 läbipõdemisest viimase kuue kuu jooksul või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-testi negatiivsest testitulemusest vastavalt riigis kehtivatele üldistele nõuetele, kusjuures tõendi kehtivust kontrollitakse.
 3. Külaline registreerib end valvelauas.
 4. Külalistele kehtib koolimajas maskikandmise kohustus.
 5. Külalislektorite puhul eelistatakse virtuaalseid kanaleid. Kui külalislektor tuleb koolimajja, siis kontrollib kutsuja tõendi olemasolu ja kehtivust.
 6. Klassikoosolekud on soovitatav korraldada veebi teel. Koolimajas peetavad koosolekud planeeritakse nii, et samaaegselt ei puutu kokku erinevate klasside vanemad.
 7. Arenguvestluste läbiviimisel kehtivad punkti 2 põhimõtted, st tõendi kehtivuse kontrollimise nõue.
 8. 2021.-2022. õa võtab Tallinna Reaalkool praktikale üliõpilasi, kes on vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud. Praktikale tulevate üliõpilaste vastavate tõendite olemasolu ja kehtivust kontrollitakse.

Karantiinikord koolis

Et säilitada võimalikult suures osas kontaktõpe, on koolides toimunud lähikontaktidele loodud nn lihtsustatud karantiinikord, mille hulka kuulub koolis toimuv testimine (viib läbi kooliõde). Täpsemalt: https://www.hm.ee/et/koroona

Õpilased

 1. Kõik haigustunnustega õpilased jäävad/lähevad koju ning võtavad ühendust perearstiga. Edasine kehtib haigustunnusteta õpilaste kohta.
 2. 11-aastased ja nooremad õpilased: ei pea tegema teste ja jätkavad kontaktõppes. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.
 3. 12-18-aastased õpilased ja õpilased, kes saavad algaval õppeaastal 19-aastaseks:
  1. vaktsineeritud (või haiguse läbipõdenud) õpilased: ei pea tegema teste ja jätkavad tavapäraselt kontaktõppes (ka huviringides);
  2. vaktsineerimata õpilased, kelle puhul on antud nõusolek testimiseks: (1) peavad tegema esimesel võimalusel koolis kiirtesti – positiivse tulemuse korral peavad jääma koju karantiini (ei saa osaleda kontaktõppes), negatiivse tulemuse korral jätkavad kontaktõppes (aga mitte huviringides); (2) peavad vähemalt 72 tundi pärast kiirtesti tegema PCR-testi – positiivse tulemuse korral peavad jääma koju karantiini (ei saa osaleda kontaktõppes), negatiivse tulemuse korral jätkavad kontaktõppes (ka huviringides);
  3. vaktsineerimata õpilased, kelle puhul ei ole antud nõusolekut testimiseks: peavad jääma koju karantiini.
 4. 19-aastased või vanemad õpilased (kes on õppeaasta alguseks juba vähemalt 19-aastased): kehtivad tavapärased karantiinireeglid.

Õpetajad

 1. Kõik haigustunnustega õpetajad jäävad/lähevad koju ning võtavad ühendust perearstiga. Edasine kehtib haigustunnusteta õpetajate kohta.
 2. Vaktsineeritud (või haiguse läbipõdenud) õpetajad: ei pea jääma karantiini ja jätkavad tavapäraselt.
 3. Mittevaktsineeritud või läbipõdemata õpetajad jäävad lähikontakti puhul karantiini tavapärases korras.

Lähikontaktsuse juhtum koolis

 1. Õpilane/vanem teavitab kooli (klassijuhatajat) positiivsest koroonatestist (nakatumisest). Klassijuhataja edastab info kooli juhtkonnale.
 2. Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde) kaardistab koostöös kooli juhtkonnaga lähikontaktsed õpilased. Vastavalt ministeeriumi juhistele toimub lähikontaktsete kaardistamine koostöös Terviseametiga.
 3. Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde) viib lähikontaktsete õpilastega läbi asjakohased toimingud (vt „Karantiinikord koolis“), sh karantiini suunamise ja testimise. Alaealiste õpilaste puhul teavitab kooliõde õpilase karantiini suunamisest (sh vajadusel positiivsest testist) vanemat.
 4. Kooli juhtkond või klassijuhataja teavitavad vastavalt võimalustele vastavat klassi ja/või vanemaid juhtumi asjaoludest ja võimalikest muudatustest õppekorralduses.

Viimati muudetud: 12.09.2021