Õppekorraldus Tallinna Reaalkoolis alates 11.03.2021

koolielu

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele on alates 11. märtsist 1.-12. klass distantsõppes.

Kokkulepped distantsõppe läbiviimiseks

Õpetaja arvestab õppe planeerimisel, et valitud meetoditega on võimalik distantsõppes saavutada vastavaks perioodiks planeeritud õpitulemused. Õpitulemuste saavutamist kontrollitakse e-õppe vahenditega või tavaõppesse naastes. Koduülesannete andmisel arvestab õpetaja nende mahtu ja sooritamiseks kuluvat aega.

Ülevaate saamiseks distantsõppe protsessist leiate Õpilaste Drive`ist iga lennu ja klassi kaustast faili, mida täidavad õpilased ja mida näevad kõik õpetajad. Õpilane tähistab ristikesega distantsõppel sooritatud õpiülesanded (iga ainetunni kohta eraldi) iga õppetöö päeva kohta. Kui õpetaja/klassijuhataja paneb tähele, et õpilane ei ole tabelit täitnud, saab teate saata eKooli kaudu ja/või koolimeiliga.

  • Kõik õpiülesanded edastatakse õpilastele eKooli vahendusel. Õpetajad sisestavad päeva õpiülesanded eKooli eelmise päeva õhtul kella 17.00.
  • eKooli kirjutatakse tunnid vastavalt tunniplaanile.
  • Fikseeritakse veebitunnist puudujad.
  • Õppetööst puudumise põhjusest teavitatakse klassijuhatajat.
  • Sama kuupäevaga koduste tööde alla märgitakse, millega õpilane peab selle tunni raames kodus tegelema (näit õpik lk, TV ülesanded, testid, töölehed, videotunnid vm tegevused) ja kuhu oma kodused tööd esitama.
  • Veebitunnid toimuvad sel ajal, kui on tund tunniplaanis. Rühma- ja individuaaltunnid toimuvad vastavalt kokkulepetele.
  • Iga nädal toimub üks veebipõhine klassijuhatajatund.
  • Tallinna Reaalkoolis kasutatavate õpikeskkondade aadressid leiate siit.
  • Veebitunnis osalemise head tavad Tallinna Reaalkoolis asuvad siin.

Õpetajate ja õpilaste toetamine
1. Tugispetsialistide (HEVKO, logopeedi, õpiabi õpetajad, psühholoogid) töö õpilase, vanema, õpetaja ja klassijuhataja nõustamisel toimub kokkulepitud infokanali vahendusel. Täpsemalt: https://real.edu.ee/koolielu/teenused/tugiteenused/
2. Klassijuhataja töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel/toetamisel toimub kokkulepitud infokanali vahendusel.
3. IT-tehniliste küsimuste ja probleemide korral (ka sülearvutite laenutus) pöörduge IT-juhi poole .
4. Õpikeskkondade kasutamise (vt https://real.edu.ee/oppimine/oppekeskkonnad/) osas pöörduge haridustehnoloogi poole .