Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 29.12.2015 käskkirjaga nr 1-­2/789

5.1. Õpilasi võetakse vastu vaid vabade õppekohtade olemasolul.
5.2. Vabade õppekohade olemasolust ja praktilise töö toimumise ajast teavitatakse üldsust kooli veebilehel kahe kalendripäeva jooksul peale õppeperioodi lõppu. Täpne teavitamise kuupäev avalikustatakse jooksva õppeaasta 1. märtsil.
5.3. 2.−6. ja 8. klassi kandideerimisel sooritatakse testid matemaatikast ja eesti keelest.
Alates 9. klassist sooritatakse kandideerimisel testid matemaatikast, eesti keelest ja füüsikast.
5.4. Testid koostab lapsi õpetama hakkav aineõpetaja. Testide koostamise aluseks on riiklik õppekava ja selle rõhuasetus arvestab Tallinna Reaalkooli reaalainete õppesuunda.
5.5. Testidele registreerib lapsevanem või laps e-kirja teel. Täpne e-kirja aadress avaldatakse 1. märtsil kooli kodulehel.
5.6. Vestlusele kutsutud õpilane võtab kaasa jooksva õppeaasta klassitunnistuse ja õpilaspäeviku, võistluste ja konkursside saavutusi tõendavad dokumendid või nende koopiad ning eesti keele ja matemaatika vihikud, millega vestluse käigus tutvutakse.
5.7. Vanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, leppides eelnevalt kohtumise kokku õppealajuhatajaga.
5.8. Vanem täidab avalduse ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast positiivset kooli vastuvõtmise otsust.
5.9. Õpilane (11.−12. klassi kandideerija) täidab avalduse ja esitab isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast positiivset kooli vastuvõtmise otsust.