Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 03.01.2017 nr 1.-2/2 lisa 6

3. Vastuvõtt 7. klassi

3.1. 7. klassi kandideerimisel sooritatakse testid eesti keelest ja matemaatikast.

3.2. Testid viiakse läbi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kevadvaheaja esimesel laupäeval algusega kell 11.00.

3.3. Testile registreerimine toimub Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine on avatud 1. märtsist kuni testile eelneva kolmapäevani.

3.4. Iga õpilane saab registreerimisel unikaalse koodi, mille kandideerija kirjutab testile.

3.5. Testide koostajad määratakse õppealajuhataja poolt. Testid esitatakse vastuvõtukomisjonile hiljemalt kaks nädalat enne testide läbiviimist. Ülesannete valikul lähtutakse riiklikust õppekavast (Lisa 2).

3.6. Testide tulemused ja laste ning vanemaga toimuv vestluse aeg tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi toimumist.

3.7. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on motiveeritus õppida süvendatult reaalaineid (õpi- ja ainevõistluste tulemused reaal- ja loodusainetes, õpilase põhjendused reaalainete õppesuuna valikul), õppeedukus ja sotsiaalsed oskused (eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud).

3.8. Otsus õpilaskandidaatide nimekirja arvamisest tehakse personaalselt teatavaks Infosüsteemis hiljemalt kaks nädalat peale vestluse toimumist.

3.9. Vanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta. Tööga tutvumiseks tuleb saata hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast tulemuste avalikustamist põhikooli õppealajuhatajale e-kiri.

3.10. Vanem täidab avalduse (Lisa 5) ja esitab lapse isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning õpilasraamatu väljavõtte hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast õppeperioodi lõppu. 

 

Lisa 2 Praktiliste tööde sisu seitsmendasse klassi kandideerijatele

Matemaatika test

Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel arvestatakse eespool toodu kasutamist lahendusidee leidmisel, lahendamise õigsust ja vastuse vormistamist.

 • Kirjalik arvutamine harilike- ja kümnendmurdudega
  Kontrollitakse oskust sooritada tehteid ja teisendusi harilike- ja kümnendmurdudega (liitmine lahutamine, korrutamine, jagamine, hariliku murru teisendamine kümnendmurruks ja vastupidi, hariliku murru laiendamine ja taandamine, pöördarvu mõiste, tehete järjekord).
 • Protsentarvutus
  Tunneb ja oskab rakendada lihtsamaid protsentülesandeid. Tunneb osa ja osamäära mõistet.
 • Geomeetria
  Tunneb geomeetrilisi kujundeid kolmnurk, ruut, ristkülik, ring ja ringjoon ning teab nendega seotud mõisteid. Oskab arvutada toodud kujundite pindala ja ümbermõõtu. Oskab rakendada toodud kujundite omadusi, kolmnurkade võrdsuse tunnuseid. Oskab liigitada kolmnurki nurkade ja külgede järgi. Oskab kasutada mõõtühikutevahelisi seoseid.
 • Probleemülesanne
  Mõistab teksti. Oskab sõnastada lahendamiseks vajalikud küsimused ja suudab kasutada aritmeetiliste tehete ja andmete ning resultaadi vahelisi seoseid.

Eesti keele test

Testi lahendamiseks on aega kuni 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Hindamisel võrdub iga viga ühe miinuspunktiga. Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast.

6. klassi lõpetaja:

 • tunneb põhilisi tekstiliike ning oskab õpi- ja elutarbelisi tekste eesmärgipäraselt kasutada;
 • oskab kasutada ÕSi ja teisi õigekeelsusallikaid;
 • esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid;
 • loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste;
 • võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi ja arvamusi ning teeb lühikokkuvõtteid;
 • jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid korrektselt;
 • avaldab viisakalt ning olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
 • on lugenud eakohast ilukirjandust, oskab loetut analüüsida: kirjeldab, toob näiteid, avaldab arvamust;
 • teab ja oskab selgitada tuntud vanasõnade, kõnekäändude ja fraseologismide tähendusi;
 • tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid.

Õigekirja aluste täpsustus.

 • Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s- i kõrval. h õigekiri. i ja j-i õigekiri). gi- ja ki-liite õigekiri. Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. Silbitamine ja poolitamine.
 • Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara; sünonüümid, antonüümid. Igapäevaste võõrsõnade asendamine omasõnadega ja vastupidi.
 • Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna pööramine ainsuses ning mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine tekstis.
 • Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna.
 • Käänamine. Käänded, nende küsimused ning tähendus. Õige käände valik sõltuvalt lause kontekstist. Ainsus ja mitmus. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine.
 • Omadussõna käänamine koos nimisõnaga. Omadussõnade võrdlusastmed. Võrdlusastmete kasutamine. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine.
 • Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Põhi- ning järgarvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine.
 • Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed; ajaloosündmused; ametinimetused ja üldnimetused; perioodikaväljaanded; teoste pealkirjad.
 • Lausete liigid ja kirjavahemärgistus. Koondlause kasutamine tekstis. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning kasutamine. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe järjestikuse osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ning järel. Otsekõne kirjavahemärgid. Otsekõne kasutamise võimalusi. Üte ja selle kirjavahemärgid.