Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Esimene kooliaste

Kohustuslikest õppeainetest on liidetud loodus- ja inimeseõpetus üheks õppeaineks ning kunst ja tööõpetus üheks õppeaineks. Kohustuslikest õppeainetest on 3. klassi inglise keeles lisaks üks nädalatund läbi aasta. Matemaatikas on I kooliastmes neli tundi rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kunsti ja tööõpetuses on üks tund rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kooli valikaineteks on informaatika 2. klassis, maleõpetus 1. ja 2. klassis ning R-õpe 1.-3. klassini.
Vaata: tunnijaotusplaan
Vaata: ainekavad I kooliaste

Teine kooliaste

Lõimitud valikainetest ja kohustuslikest õppeainetest on inglise keeles 4. ja 5. klassis lisaks üks nädalatund läbi aasta, vene keeles 6. klassis lisaks üks nädalatund läbi aasta. 4. ja 5. klassi matemaatikas on lisaks üks nädalatund läbi aasta. 4. klassi tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses (edaspidi TÕKK) on üks tund rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kooli valikaineteks on R-õpe 4. klassis, informaatika 5. ja 6. klassis ning draamaõpetus 5. klassis.
Vaata: tunnijaotusplaan
Vaata: ainekavad II kooliaste

Kolmas kooliaste

Kolmandas kooliastmes on matemaatikat 1,5 tundi rohkem. Keemiat on lisaks 0,75 nädalatundi ja füüsikat lisaks 0,75 nädalatundi. Valikainena on lõimituna loodusainete ja matemaatikaga 1 tund informaatikat (0,5 nädalatund läbi aasta 7. klassis ja lisaks on 0,5 nädalatundi läbi aasta 9. klassis).
Vaata: tunnijaotusplaan
Vaata: ainekavad III kooliaste

Gümnaasium

Tallinna Reaalkoolis on kolm õppesuunda: reaal-programmeerimissuund, reaal-majandussuund, reaal-tehnoloogiasuund. Väljatöötamisel on reaal-meditsiini õppesuund, mis avatakse 2017.-2018. õppeaastast. Kooli traditsioonilisest reaalainete kallakust lähtuvalt sisaldavad kõik õppesuunad laia matemaatikat. Suunavaliku ja valiku kitsa ja laia matemaatika vahel teeb õpilane kooli astudes ja kinnitab need hea tahte protokollis.

Minimaalne õppekoormus on gümnaasiumi jooksul 104 kursust, sh riiklikult kohustuslikud kursused, kooli poolt määratud kohustuslikud kursused ja valikkursused.
Vaata: gümnaasiumi ainekavad

Reaal-tehnoloogia suund

Reaal-tehnoloogia suund hõlmab endas täppis- ja loodusaineid ning tehnoloogiat. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust, arendada õpilaste loovust ja huvi tehnikateaduste vastu, arendada meeskonnatöö, tootearenduse ja ettevõtluse oskuseid. Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (K), suuna valikkursustest (V) ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 104 kursust kogu gümnaasiumi vältel.
Vaata: tunnijaotusplaan

Reaal-majanduse suund

Reaal-majanduse suund hõlmab endas täppis- ja loodusaineid ning sotsiaal- ja majandusaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilase huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, arendada teadmisi sotsiaal- ja majandusvaldkonnas, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Õpilastel on võimalus ennast proovile panna õpilasfirma tegevuses ja seeläbi tunnetada oma ettevõtlikkust, oskusi ja võimalusi tegutseda ettevõtjana. Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (K), suuna valikkursustest (V) ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 104 kursust kogu gümnaasiumi vältel.
Vaata: tunnijaotusplaan

Reaal-programmeerimise suund

Reaal-programmeerimise suund hõlmab endas täppis- ja loodusaineid ning programmeerimist. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust, arendada õpilaste loovust ja huvi tehnikateaduste ning programmeerimise vastu. Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (K), suuna valikkursustest (V) ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 104 kursust kogu gümnaasiumi vältel.
Vaata: tunnijaotusplaan

Reaal-meditsiini suund

Reaal-meditsiini suund hõlmab endas täppis- ja loodusaineid ning meditsiinivaldkonda kuuluvaid suunaaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust ning võimaldada neil kujundada parem arusaamine inimese anatoomiast ja füsioloogiast, organismides kulgevatest protsessidest ning tervisekäitumisest. Õpilased läbivad mh kursused kliinilisest meditsiinist ning reaal- ja loodusteaduste rakendamisest meditsiinis, samuti tervishoiust ja ühiskonnast. Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (K), suuna valikkursustest (V) ja õpilase vabal valikul valikkursustest, kokku 104 kursust kogu gümnaasiumi vältel.
Vaata: tunnijaotusplaani projekt

Valikained

Valikainete kursused, millest õpilane saab lisaks koolikohutuslike ja suunavalikainetele valida. Valikkursuste õpe korraldatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija olemasolul. Valikkursustele registreerimine toimub eelneva õppeaasta kevadel, va 10. klass.

Vaata: valikained

Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava üldosa