Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


1. Õppekava arendus

1.1. Kooli õppekava on täiendatud õpilaste individuaalseid huvisid ja arenguvajadusi arvestades. Põhikoolis on rakendunud pranglimise ja programmeerimise ring. Tehakse ettevalmistusi 5.–6. ja 7.–8. klassi ökoloogia valikaine juurutamiseks. Vähemalt ühel perioodil viiakse 7. ja 8. klassis bioloogiaõpetuses läbi üks rühmatund (igal nädalal). Gümnaasiumiastmes on rakendunud valikaine „Mütoloogia ja kirjandus“, „Inglise ärikeel“, „Tõlkekursus“, „Forrest Gump ja ülevaade USA eluolust 1960ndatel ja 1970ndatel“, „Briti kirjandus“. Koolielus väärtustatakse omaloomingut.

1.2. Toimunud on õppekava uundamine: õppekavast tulenevate õppekäikude süsteemi uuendamine. Perioodõppesüsteemi täiustamiseks on tõhustatud arvestuste nädala, õppekavaliste õppekäikude ja ürituste planeerimist (sh on uue perioodi alguseks teada kõik uue perioodi üritused ja õppekäigud). On täiustatud algklasside ainekavad, on uuendatud riigikaitse ainekava.

1.3. Suurenenud on õpetajate metoodiline koostöö ning ainete- ja ainevaldkondade vaheline lõiming (sh on rakendunud 2015. aastal täiedandatud ainete- ja ainevaldkondade vahelised lõimumiskohad). Töötajate täiendkoolituste (sh õpetajate digipädevuste saavutamist toetavate koolituste) planeerimisel lähtutakse koolitusplaanist. Õpetajad külastavad ja analüüsivad kolleegide ainetunde. Tunnikülastuste tagasiside arhiveeritakse elektroonselt, tunnivaatluse analüüs muudetakse kättesaadavaks ainetundi läbiviinud õpetajale, et ta saaks selle arhiveerida ka oma e-portfoolios.

1.4. Toimub kujundava hindamise põhimõtete juurutamine III kooliastmes. Täiendatud on kujundava hindamise süsteemi. Toimuvad sisekoolitused, kus aineõpetajad ja klassijuhatajad jagavad oma praktilisi kogemusi kujundava hindamise rakendamisest.

1.5. Rakendunud on uus e-kooli tunnistus, mis arvestab kujundavas hindamises kasutatavaid põhimõtteid. Toimunud on tunnistusel kajastuvate õpitulemuste optimeerimine.

1.6. Uuendatud on „Uurimistööde aluste“ e-kursus. Alustatud on uuristööde konkursside andmebaasi rajamist ning konkurssidel esinenud õpilaste andmete ja kogemusete koondamist. Tehakse ettevalmistusi 2017. aastal plagiaati tuvastava programmi kasutuselevõtmiseks. Õpetajatele on toimunud uurimistööde juhendamise koolitus.

1.7. Tallinna Reaalkooli käsitleva info täiendamine Vikipeedias ja kooli koduleheküljel, toimub ettevalmistustöö õpilasgiidide koolitamiseks.

2. IT-tehnilise baasi töökindluse tagamine ja arendamine

2.1. Kooli üldtööplaanina on kasutusele võetud Google'i kalender, mida kasutatakse aktiivselt kõigi kooli töötajate poolt.

2.2. Google'i rakendused on laialdasemalt kasutusele võetud (e-portfoolio, GoogleDrive jne), töötajatele on toimunud sisekoolitused.

2.3. Toimuvad ettevalmistused Wordi programmilisa kasutuselevõtuks, mille abil oleks võimalik esseesid jm kirjalike töid elektrooniliselt parandandada (käimas on läbirääkimised ingliskeelse versiooni hankimiseks ja demomiseks Eestis).

2.4. Igal Tallinna Reaalkooli lennul on aktiivselt täidetud ajaveeb. 10. klasside õpilased tutvustavad oma klassi ajaveebi 10. klasside sisevaatluse kollokviumil. Toimunud on võistlus „Reaali vingeim ajaveeb“.

3. Traditsioonilised üritused, projektid ning koostöö arendamine huvigruppide ja teiste õppeasutustega

3.1. Toimub koostöö Tallinna Kesklinna Põhikooliga kooli juhtimise, õppekava arendamise ja rakendamise ning traditsiooniliste ürituste korraldamise valdkonnas.

3.2. Tehakse koostööd Tartu Ülikooli innovatsioonikoolidega ja Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskusega (sh praktikate juhendamisel ja väljatöötamisel).

3.3. Tehakse koostööd Viborgi Katedralskolega ja Sankt-Peterburgi kooliga nr 639.

3.4. Vahetatakse kogemusi rahvusvahelisel tasandil.

3.5. Tallinna Reaalkoolis on toimunud üleriigiline inglise keele kõnevõistlus.

4. Kooli juhtimise, sh sisehindamissüsteemi täiustamine

4.1. Rakendunud on uus juhtimismudel.

4.2. Rakendunud on õpetajatöö analüüsimine, lähtudes kutsestandardis esitatud kompetentsidest. Õpetajate eneseanalüüsi toetamiseks on valminud e-portfoolio kommenteeritud väljaanne.

4.3. Arenguvestluste läbiviimise üheks aluseks on õpetajate arengumapp (e-portfoolio) või kutsestandardis esitatud kompetentsid.

4.4. Tallinna Reaalkooli 135. sünnipäeva tähistamine on läbi viidud vanale ja väärikale koolile kohaselt.

4.5. Toimuvad ettevalmistused loodushariduse kompetentsikeskuse rajamiseks.

 KP synnipaev

Reaalkool 136

koolipood

 

lipp logo

Vaata juhendit!

 

 

digiaktiivsusv

 

Loe lähemalt

targalt internetis logo

elf