Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli õppetöö toimub kolmes majas. I klass algklasside õppehoones (nn väike maja), II - IV klass Tallinna Kesklinna Põhikooli õppehoones (Pärnu mnt 11) ja V-XII klassid on ajaloolises peahoones (Estonia pst 6).

Tallinna Reaalkooli nimest võib välja lugeda, et meie kooli traditsiooniliseks õppesuunaks on reaalharu. Kõik gümnaasiumiastme õpilased saavad lõputunnistuse reaalsuunal.

Juba aastaid kajastab koolielu läbi õpilaste silmade ajaleht Reaali Poiss, mida saab lugeda nii paberile trükitult kui elektroonilisel kujul aadressil http://rp.www.edu.ee/

Kooli tegevusest kõige suurema osa moodustab õppetöö. Et õppetöö saaks toimuda normaalsetes tingimustes, tegutsevad Tallinna Reaalkooli juures Hoolekogu ja Hoolekande selts.

Et õpilastel oleks võimalus koolielu tähtsamate küsimuste otsustamisel kaasa rääkida, tegutseb koolis aktiivselt õpilasomavalitsus ehk REK.