Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Kursuse kood  

IT (kooli valitud kohustuslik kursus)

Valdkond  

informaatika

Kursuse nimetus  

Informaatika gümnaasiumis. Arvuti kasutamine uurimistöös.

Eelduskursused   puuduvad
Lõimumine  

uurimistöö alused: infootsing, kirjalike tööde vormistamine; eesti keel: õppekäik raamatukokku (infootsingu kursus); matemaatika: andmete esitamine tabelina, diagrammina

Õppetöö korraldus
(eeldus 35 tundi)
 

kontakttunnid, praktilised tööd, õppekäik

Õpetamise aeg  

10. klass

Kursuse eesmärgid  

õpilane teab arvuti ja interneti võimalusi uurimistöö koostamisel, sh andmeid kogudes (infot otsides), töödeldes ja analüüsides ning uurimistulemusi esitades.

Kursuse lühikirjeldus  

kursusega tutvustatakse õpilastele praktiliste tegevuste kaudu meetodeid ning tarkvaravahendeid, mis lihtsustavad info kogumist, töötlemist, analüüsi ja esitlemist.

Kursuse õpitulemused  

kursuse lõpul õpilane:

  • leiab infot erinevatest interneti andmebaasidest, hindab allika usaldusväärsust ja sobivust;

  • koostab näidise eeskujul korrektse viitekirje;
  • viitab tekstis allikatele korrektselt;

  • koostab erinevaid küsimuse tüüpe ja vastuste skaalasid sisaldava veebipõhise küsimustiku;

  • korraldab veebipõhise ankeetküsitluse ning esitab küsitluse teel kogutud andmestiku elektroonilise andmetabelina;

  • sorteerib ja filtreerib andmed andmetabelis;

  • koostab andmetabeli põhjal erinevat tüüpi diagramme;

  • vormistab korrektselt uurimistöö;

  • koostab uurimistöö põhjal esitluse ning kannab selle ette.

Hindamisviis  

koondhinde moodustavad: praktilised tööd ja kontrolltööd (kokku maksimaalselt 100 punkti, mis teisendatakse vastavalt riiklikule hindamisskaalale hinneteks; 90-100 p hinne 5, 75-89 p hinne 4, 50-74 p hinne 3, 20-49 p hinne 2; 0-19 p hinne 1)
kooliastme on võrdne kursusehindega

Õppematerjalid
Kirjandus (soovituslik kirjandus)
 

õppematerjalid on kättesaadavad Moodle kursuses „informaatika gümnaasiumis“

Vastutav õppetool    
Kursuse väljund  

ettevalmistus uurimistööks

RSS